در صورتی که فرد تحت تکفلی ندارید روی دکمه حذف کلیک کنید

افزودن افراد تکفل